TOSOT Privacybeleid


Voordat u het TOSOT Smart Home product (hierna te noemen "het Product") gebruikt, dient u het volgende privacybeleid zorgvuldig te lezen en te begrijpen. Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u het product en de bijbehorende diensten gebruikt.

De verantwoordelijke voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is Gree ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI, West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai (postcode: 519070), Tel: 0086-75-8614 883.

Onze vertegenwoordiger voor de toepassing van artikel 27 AVG is Ana Liang, Gree Spain Corporation, SLUC/ Puente de Trabajo 10, Local 608020 Barcelona Spain, Tel: 0034-933070293, E-mail: analiang@greespain.com. In geval van vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens voor het product, kunt u ook contact opnemen met onze coördinator voor gegevensbescherming via e-mail (privacy@cn.gree.com) of op ons hierboven vermelde adres.

l Welke informatie verzamelen wij en hoe kunnen wij die gebruiken?

7.1 Verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie

Om u onze diensten te kunnen verlenen, zullen wij u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken die wij nodig hebben om u onze diensten te kunnen verlenen. Persoonsgegevens worden gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming die in uw land van toepassing is. Indien u niet bereid bent uw persoonlijke gegevens te verstrekken, kunnen wij u onze diensten niet verlenen.

De informatie wordt alleen verzameld voor legitieme doeleinden. Wij kunnen de volgende soorten informatie verzamelen:

7.1.1 Soorten persoonlijke informatie

- Wanneer u een account aanmaakt, vragen wij u de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken: uw naam, e-mailadres, wachtwoord, gebruikersadres (optioneel)

- Tijdens het gebruik van het product en de diensten zullen verdere gegevens worden verzameld, die onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens kunnen vormen: (a) status van de airconditioner (b.v. de instelling van temperatuur en windsnelheid, gegevens verzameld door de sensor in de apparatuur op het gebied van binnentemperatuur en -vochtigheid); (b) informatie van apparatuurstoring; (c) feedback van de gebruiker; (d) informatie van uw mobiele apparaat; (e) netwerklocatie van uw mobiele apparaat, die alleen de landnaam omvat.

7.1.2 Doeleinden van verzameling en verwerking, rechtsgrondslag van de verwerking

Uw persoonsgegevens zullen hoofdzakelijk worden verwerkt om deze overeenkomst met u na te komen:

- Uw gebruikersaccount instellen en beheren;

- U de diensten en het Product leveren.

Voor alle andere doeleinden zullen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan ook worden gebruikt om met u te communiceren, wij zullen u bijvoorbeeld een bericht sturen wanneer de producten of diensten van TOSOT voor het eerst worden bijgewerkt en vrijgegeven. Waar dit volgens de toepasselijke wetgeving vereist is, zal dit alleen gebeuren met uw voorafgaande toestemming.

Wij beschouwen het als ons rechtmatig belang om uw persoonlijke informatie te verwerken om een gepersonaliseerd productontwerp te implementeren en u meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden, bijv. om u de inhoud en advertenties aan te bevelen en weer te geven die speciaal voor u bestemd zijn, of om onze diensten te bestuderen.

De identificatiegegevens van de gebruiker van uw mobiele telefoon en de unieke identificatie- en locatiegegevens van het mobiele apparaat kunnen worden gebruikt om uw garantieservice en specifieke softwarelicentie te activeren. Deze persoonlijke informatie wordt ook gebruikt om ons contract met u uit te voeren.

Met uw toestemming kunt u deelnemen aan enquêtes.

Wij beschouwen het als ons rechtmatig belang om uw persoonlijke informatie te verwerken om onze producten te verbeteren en de efficiëntie van onze bedrijfsvoering te analyseren. Wij zullen de informatie echter niet gebruiken om uw locatie te traceren.

7.2 Uw rechten op grond van de privacywetgeving

U hebt verschillende rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in uw land. Deze kunnen omvatten (voor zover relevant): het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben; het recht op rectificatie, inclusief om van ons te eisen dat wij onnauwkeurige persoonlijke informatie corrigeren; het recht om te vragen om beperking van de verwerking die op u betrekking heeft of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, het recht om te vragen om het wissen van uw persoonlijke informatie wanneer het voor ons niet langer noodzakelijk is om deze te bewaren; het recht op gegevensoverdraagbaarheid, met inbegrip van het recht om in bepaalde omstandigheden persoonsgegevens te verkrijgen in een gangbaar machineleesbaar formaat, bijvoorbeeld wanneer onze verwerking van die gegevens gebaseerd is op toestemming; het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering (indien van toepassing), die een wettelijk of significant effect heeft op u als individu; en het recht om uw toestemming in te trekken voor elke verwerking waarvoor u die toestemming eerder hebt gegeven.

l Met wie delen wij uw informatie?

7.3 Gegevensbescherming

Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onwettige en ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking, per ongeluk verlies, beschadiging of vernietiging van uw persoonlijke informatie. Wij handhaven fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. Daarom nemen wij speciaal de volgende maatregelen:

(1) Wij zullen de methoden voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie herzien (met inbegrip van fysieke beveiligingsmaatregelen) om ongeoorloofde toegang tot alle systemen te voorkomen.

(2) Wij staan alleen toe dat TOSOT werknemers die de informatie moeten kennen om ons te helpen persoonlijke informatie te verwerken en de personen die het recht hebben om in contact te komen met het servicebedrijf persoonlijke informatie krijgen, en zij moeten strikt voldoen aan de verplichting van het bewaren van de vertrouwelijkheid van het contract. Indien zij deze verplichtingen niet nakomen, kunnen zij wettelijk aansprakelijk worden gesteld of kunnen zij hun relatie met TOSOT beëindigen.

(3) De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons. Daarom zullen wij blijven streven naar de bescherming van de veiligheid van uw persoonlijke informatie en zullen wij veiligheidsmaatregelen treffen, zoals encryptie van opslag- en transmissiebeveiliging, om te voorkomen dat uw informatie op onwettige wijze wordt verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt. Intussen heeft alleen de gebruiker het recht op toegang tot bepaalde specifieke inhoud van de gecodeerde gegevens.

7.4 Toepassingsgebied van het privacybeleid: Ons privacybeleid is niet van toepassing op producten en/of diensten van derden. Het product en de dienst kunnen producten en diensten van derden bevatten. Wanneer u producten van derden gebruikt of diensten van derden aanvaardt, kunnen zij uw informatie ontvangen. Daarom herinneren wij u eraan het privacybeleid van de derde partij te lezen.

7.5 Externe websites en links: Dit privacybeleid is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens van een externe website na het klikken op een link.

7.6 Kinderen: Wij eisen dat kinderen jonger dan 13 jaar het product of de dienst gebruiken onder de toestemming en begeleiding van wettelijke voogden.

7.7 De bescherming van de privacy van de gebruiker is een basisbeleid van TOSOT.TOSOT belooft dat het de registratie-informatie van een enkele gebruiker en de niet-openbare inhoud van de gebruiker die in het netwerk van TOSOT is opgeslagen, niet openbaar zal maken wanneer het netwerkdiensten gebruikt of aan een derde partij zal verstrekken, behalve in de volgende omstandigheden:

7.7.1 Er wordt vooraf duidelijke toestemming van de gebruiker verkregen;

7.7.2 Volgens de eisen van de relevante wet- en regelgeving;

7.7.3 Volgens de voorschriften van de relevante overheidsinstanties;

7.7.4 Volgens de onderzoeksvereisten van het openbare veiligheidsorgaan, het procuratoraat en de rechtbank;

7.7.5 De belangen van het publiek beschermen;

7.7.6 Om de legitieme rechten en belangen van TOSOT te beschermen.

7.8 Ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens: TOSOT werkt samen met derde dienstverleners die gerelateerde netwerkdiensten (bijv. hosting) aan de Gebruiker leveren. In dit geval, als de derde partij ermee instemt om dezelfde verantwoordelijkheid voor de bescherming van de privacy van de gebruiker op zich te nemen als TOSOT.TOSOT zal het recht hebben om de registratie-informatie van de gebruiker aan de derde partij te verstrekken. Daarom zullen wij elke derde partij waarop wij een beroep doen, controleren om er zeker van te zijn dat zij voldoende garanties kan bieden met betrekking tot de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens. Wij zullen schriftelijke contracten met hen hebben waarin garanties worden geboden met betrekking tot de bescherming die zij aan uw gegevens zullen geven en hun naleving van onze normen inzake gegevensbeveiliging en internationale doorgiftebeperkingen.

De derde partijen bevinden zich buiten de EU, namelijk in de VS en China. Wij hebben passende garanties ingebouwd met betrekking tot de bescherming van uw privacy, fundamentele rechten en vrijheden, en de uitoefening van uw rechten, bv. wij stellen een passend niveau van gegevensbescherming vast door middel van standaardcontractbepalingen van de EU op basis van de modelclausules van de EU-commissie.

7.9 Op geaggregeerde en geanonimiseerde basis (d.w.z. onder de premisse dat de privacy informatie van een enkele gebruiker niet openbaar wordt gemaakt), heeft TOSOT het recht om de volledige gebruikersdatabase te analyseren en commercieel gebruik te maken van de gebruikersdatabase. Nogmaals, dit zal u niet identificeren.

7.10 Principes voor privacybescherming: TOSOT heeft de volgende vier privacybeschermingsbeginselen opgesteld om ons te leiden bij het omgaan met kwesties betreffende de privacy van gebruikers en gebruikersinformatie in het Product:

(1) De door ons verzamelde informatie gebruiken om de gebruiker waardevolle producten en diensten aan te bieden.

(2) Producten ontwikkelen die voldoen aan privacynormen en -praktijken (privacy by design en by default).

(3) Het verzamelen van persoonsgegevens transparant maken en een gezaghebbende derde partij verzoeken toezicht uit te oefenen.

(4) Alles in het werk stellen om de informatie waarover wij beschikken te beschermen.

7.11 Duur van de opslag: Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wij ze nodig hebben om de doeleinden te bereiken waarvoor ze werden verzameld (zie hierboven) en om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten. Dit kan betekenen dat bepaalde informatie langer wordt bewaard dan andere informatie. Indien u meer informatie wenst over onze praktijken inzake gegevensbewaring, kunt u contact met ons opnemen.

7.12 Verstrekking van persoonlijke informatie / Geautomatiseerde besluitvorming. Wij wijzen u erop dat de persoonsgegevens die wij van u verzamelen noodzakelijk zijn voor het verlenen van de diensten en de functies van het Product. Als u dergelijke gegevens niet verstrekt, kunnen wij onze diensten mogelijk niet aan u verlenen. Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

7.13 Machtiging tot gegevensbescherming: Indien u van mening bent dat wij onze verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming niet nakomen, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, die de toezichthoudende autoriteit kan zijn in het land waar u woont of waar u werkt, of bij een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming.