TOSOT Integritetspolicy


Innan du använder TOSOT Smart Home-produkten (nedan kallad "Produkten"), var noga med att noggrant läsa och göra dig införstådd med följande sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy informerar dig om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder produkten och tillhörande tjänster.

Personuppgiftsansvarig för tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som anses vara tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser relaterade till dataskydd är Gree ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI, West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai (postnummer: 519070), Tel: 0086-75-8614 883.

Vår representant för tillämpningen av artikel 27 GDPR är Ana Liang, Gree Spain Corporation, SLUC / Puente de Trabajo 10, Local 608020 Barcelona Spanien, Tel: 0034-933070293, E-post: analiang@greespain.com. Vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas och hanteras av Produkten så kan du även välja att kontakta vår dataskyddssamordnare via e-post (privacy@cn.gree.com) eller via adressen som anges ovan.

l Vilken information samlar vi in och hur kan vi nyttja den?

7.1 Insamling och användning av personuppgifter

I syfte att tillhandahålla våra tjänster så kommer vi att be dig att tillhandahålla en del personlig information som io sin tur är nödvändig för att vi ska kunna förse dig med en hög nivå av service. Personlig information definieras i dataskyddslagar som gäller för just i ditt land. Om du inte är villig att lämna ut dina personuppgifter så kommer vi inte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Informationen samlas endast in för legitima ändamål. Vi kan samla in följande typer av information:

7.1.1 Typer av personuppgifter

- När du skapar ett konto så kommer vi att be dig att lämna följande personuppgifter: ditt namn, e-postadress, lösenord, användaradress (valfritt)

- Under användningen av Produkten och Tjänsterna kommer ytterligare uppgifter att samlas in, vilket under särskilda omständigheter kan komma att utgöras av personuppgifter: a) Luftkonditioneringsapparatens status (t.ex. temperatur och vindhastighetsinställning, data som samlats in av sensorn i utrustningen för inomhustemperatur och luftfuktighet). b) Information om fel på utrustningen. c) Återkoppling från användarna. (d) information om din mobila enhet; (e) nätverksplats för din mobila enhet, som endast innehåller landsnamnet.

7.1.2 Syften med insamling och behandling, rättslig grund för behandlingen

Dina personuppgifter kommer i första hand att behandlas för att uppfylla följande Avtal som upprättats i samråd med dig:

- Konfigurera och hantera ditt användarkonto;

- Förse dig med tjänsterna och produkten.

För andra ändamål så kommer vi att begära ditt uttryckliga samtycke i förväg.

De personuppgifter som vi samlar in kan också komma att användas vid framtida kommunikation med dig, till exempel skickar vi ett meddelande till dig när TOSOT produkter eller tjänster uppdateras och släpps för första gången. Där det krävs enligt gällande lagar kommer detta endast att göras med ditt föregående samtycke.

Vi anser att det ligger i vårt legitima intresse att behandla din personliga information för att implementera personlig produktdesign och förse dig med mer personliga tjänster, t.ex. rekommendera och visa dig innehållet och annonserna som är speciellt tillhandahållna till dig eller studera våra tjänster.

Din mobiltelefons användaridentifieringsinformation och unika identifierare och platsinformation för mobil enhet kan användas för att aktivera din garantiservice och specifika programvarulicens. Denna personliga information används också för att utföra vårt kontrakt med dig.

Med ditt samtycke kan du delta i undersökningar.

Vi anser att det är vårt legitima intresse att behandla dina personuppgifter för att förbättra våra produkter och analysera effektiviteten i vår affärsverksamhet. Vi kommer dock inte att använda informationen för att spåra din plats.

7.2 Dina rättigheter enligt sekretesslagar

Du har olika rättigheter enligt dataskyddslagar i ditt land. Dessa kan inkludera (i förekommande fall): rätten att begära tillgång till den personliga information vi har om dig; rätten till rättelse, inklusive att kräva att vi korrigerar felaktiga personuppgifter; rätten att begära begränsning av behandlingen som rör dig eller att invända mot behandling av dina personuppgifter, rätten att begära radering av din personliga information där det inte längre är nödvändigt för oss att behålla den; rätten till dataportabilitet inklusive att erhålla personlig information i ett vanligt maskinläsbart format under vissa omständigheter, till exempel när vår behandling av den baseras på ett samtycke; rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande inklusive profilering (om någon) som har en juridisk eller betydande inverkan på dig som individ; och rätten att återkalla ditt samtycke till all behandling som du tidigare har gett det samtycket till.

l Med vem delar vi din information?

7.3 Datasäkerhet

Vi strävar efter att skydda din personliga information från olaglig och obehörig åtkomst, manipulering, avslöjande, oavsiktlig förlust av, skada eller förstörelse av din personliga information. Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och processuella skyddsåtgärder för att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten för dina personuppgifter. Därför vidtar vi speciellt följande åtgärder:

(1) Vi kommer att granska metoderna för insamling, lagring och bearbetning av information (inklusive fysiska säkerhetsåtgärder) för att undvika obehörig åtkomst till alla system.

(2) Vi tillåter endast TOSOT anställda som behöver känna till informationen för att hjälpa oss att behandla personuppgifter och de personer som har rätt att komma i kontakt med serviceföretaget att få personlig information, och de måste strikt uppfylla skyldigheten att upprätthålla sekretess för kontraktet. Om de inte uppfyller dessa skyldigheter kan de behöva ta juridiskt ansvar eller avsluta sina relationer med TOSOT.

(3) Din informationssäkerhet är viktig för oss. Därför kommer vi att fortsätta att sträva efter att skydda din personliga informationssäkerhet och genomföra säkerhetsåtgärder som lagrings- och överföringssäkerhetskryptering för att förhindra att din information olagligt förvärvas, används eller avslöjas. Under tiden har endast användaren rätt att få tillgång till visst specifikt innehåll i den krypterade informationen.

7.4 Integritetspolicyns tillämpningsområde: Vår integritetspolicy gäller inte för produkter och/eller tjänster från tredje part. Produkten och tjänsten kan innehålla produkter och tjänster från tredje part. När du använder produkter från tredje part eller accepterar tjänster från tredje part kan de få din information. Därför påminner vi dig om att läsa den tredje partens integritetspolicy.

7.5 Externa webbplatser och länkar: Denna sekretesspolicy gäller inte för insamling av data från en extern webbplats efter att ha klickat på en länk.

7.6 Barn: Vi kräver att barn under 13 år använder Produkten eller tjänsten under tillstånd och vägledning av vårdnadshavare.

7.7 Skyddet av användarnas integritet är en grundläggande policy för TOSOT.TOSOT lovar att det inte kommer att offentliggöra registreringsinformationen för en enskild användare och användarens icke-offentliga innehåll som lagras i TOSOT -nätverket när man använder nätverkstjänster eller tillhandahåller det till en tredje part, med undantag för följande omständigheter:

7.7.1 Tydligt tillstånd erhålls från Användaren i förväg;

7.7.2 Enligt kraven i relevanta lagar och förordningar;

7.7.3 Enligt krav från relevanta myndigheter;

7.7.4 Enligt utredningskrav från det allmänna säkerhetsorganet, åklagaren och domstolen;

7.7.5 För att skydda allmänhetens intressen;

7.7.6 För att skydda de legitima rättigheterna och intressena för TOSOT.

7.8 Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifterna: TOSOT samarbetar med tredje parts tjänsteleverantörer som tillhandahåller relaterade nätverkstjänster (t.ex. hosting) till användaren. I det här fallet, om den tredje parten samtycker till att åta sig samma ansvar för att skydda användarnas integritet som TOSOT.TOSOT ska ha rätt att tillhandahålla Användarens registreringsinformation till tredje part. Vi kommer därför att kontrollera alla tredje parter som vi använder för att säkerställa att de kan ge tillräckliga garantier avseende sekretessen och säkerheten för dina uppgifter. Vi kommer att ha skriftliga avtal med dem som ger garantier om det skydd som de kommer att ge dina uppgifter och deras överensstämmelse med våra datasäkerhetsstandarder och internationella överföringsbegränsningar.

De tredje parterna är belägna utanför EU, nämligen i USA och Kina. Vi har infört adekvata skyddsåtgärder med avseende på skyddet av din integritet, grundläggande rättigheter och friheter och utövandet av dina rättigheter, till exempel upprättar vi en adekvat nivå av dataskydd genom EU: s standardavtalsklausuler baserade på EU-kommissionens modellklausuler.

7.9 På aggregerad och anonymiserad basis (dvs. under förutsättningen att inte avslöja en enskild användares integritetsinformation) har TOSOT rätt att analysera hela användardatabasen och göra kommersiell användning av användardatabasen. Återigen kommer detta inte att identifiera dig.

7.10 Principer för integritetsskydd: TOSOT har fastställt följande fyra principer för integritetsskydd för att vägleda oss om hur vi ska hantera frågor som rör användarnas integritet och användarinformation i produkten:

(1) Använd den information vi samlar in för att förse användaren med värdefulla produkter och tjänster.

(2) Utveckla produkter som överensstämmer med integritetsstandarder och sekretesspraxis (inbyggt integritetsskydd och som standard).

(3) Gör insamlingen av personlig information transparent och bjud in en auktoritativ tredje part att genomföra tillsyn.

(4) Gör sitt yttersta för att skydda den information vi har.

7.11 Lagringens varaktighet: Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in (se ovan) och för att uppfylla lagar och andra författningskrav. Det kan innebära att viss information lagras längre än annan information. Om du vill ha mer information om våra datalagringsmetoder, vänligen kontakta oss.

7.12 Tillhandahållande av personuppgifter / automatiserat beslutsfattande. Observera att den personliga information vi samlar in från dig är nödvändig för att tillhandahålla tjänsterna och funktionerna i produkten. Underlåtenhet att tillhandahålla sådana uppgifter kanske inte gör det möjligt för oss att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi använder inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

7.13 Dataskyddsverket: Om du anser att vi bryter mot våra skyldigheter enligt dataskyddslagar kan du lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten, som kan vara tillsynsmyndigheten i ditt hemland, arbetsplats eller en påstådd överträdelse av dataskyddslagar.